Soft4Boost TV Recorder  4.6.7.621

Soft4Boost TV Recorder 4.6.7.621

Sorentio Systems Ltd. - 27,6MB - Shareware
Soft4Boost TV Recorder is a universal software TV viewer with Personal Video Recorder functionality (PVR) allowing you to schedule TV recordings. Soft4Boost TV Recorder works with any windows video capture device like satellite, TV and DVB cards, miniDV cameras, video capture cards, web cams including ones with hardware MPEG 2 encoder. Easy-to-use and clearly structured interface, adjusted Aspect Ratio, one-click switch to full-screen mode, skinable interface make viewing more comfortable.

Soft4Boost TV Recorder is a part of Soft4Boost package. Register once and work with all tools from the www.sorentioapps.com. Subscribe for $24.95/year or $39.95/lifetime.

Tổng quan

Soft4Boost TV Recorder là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Sorentio Systems Ltd..

Phiên bản mới nhất của Soft4Boost TV Recorder là 4.6.7.621, phát hành vào ngày 08/08/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 02/07/2014.

Soft4Boost TV Recorder yêu cầu bất kỳ hệ điều hành Windows để chạy trên máy tính, nó sẽ được cài đặt trên. Tải về tập tin có kích thước 27,6MB.

Soft4Boost TV Recorder Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Soft4Boost TV Recorder!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Sorentio Systems Ltd.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản