Soft4Boost TV Recorder 4.8.3.697

Soft4Boost TV Recorder 4.8.3.697

Sorentio Systems Ltd. – 27,6MB – Shareware – Windows
Soft4Boost TV Recorder is a universal software TV viewer with Personal Video Recorder functionality (PVR) allowing you to schedule TV recordings. Soft4Boost TV Recorder works with any windows video capture device like satellite, TV and DVB cards, miniDV cameras, video capture cards, web cams including ones with hardware MPEG 2 encoder. Easy-to-use and clearly structured interface, adjusted Aspect Ratio, one-click switch to full-screen mode, skinable interface make viewing more comfortable.

Soft4Boost TV Recorder is a part of Soft4Boost package. Register once and work with all tools from the www.sorentioapps.com. Subscribe for $24.95/year or $39.95/lifetime.

Tổng quan

Soft4Boost TV Recorder là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Sorentio Systems Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Soft4Boost TV Recorder là 4.8.3.697, phát hành vào ngày 14/12/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 02/07/2014.

Soft4Boost TV Recorder đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 27,6MB.

Soft4Boost TV Recorder Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Soft4Boost TV Recorder!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Soft4Boost TV Recorder cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Sorentio Systems Ltd.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản